نویسنده = احسان رئیسی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از ظرفیت‌های ادبیّات در علوم رایانه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 158-180

احسان رئیسی